Search Result of "Building Construction"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วิธีระบบการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตผลการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pre-project Planning Process Study of Green Building Construction Projects in Thailand

ผู้แต่ง:Imgนายกฤษฎา คุณโอนด, ImgDr.Charinee Limsawasd, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ทางเลือกของการสร้างบ้านโดยการคำนึงถึงภาระต่อสิ่งแวดล้อม

12