Search Result of "Brassinosteroid"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของ Brassinosteroid mimics ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาวะที่ได้รับเกลือ

12