Search Result of "Brahman fed pineapple beef"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon, ImgMrs.Nattayaporn Sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค

Img

Researcher

นาง ณัฏยาพร สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume