Search Result of "Border Trade"

About 19 results
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการแข่งขันของการค้าชายแดนไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุดารัตน์ สุขเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุดารัตน์ สุขเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการค้าชายแดนในมุมมองของนักธุรกิจไทย กรณีศึกษาการค้าชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนิตย์ โรจน์ทนงชัย

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมืองการค้าชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ ชัยพิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชา ในช่วง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547

ผู้เขียน:Imgพงษ์รัตน์ดา บุตรโต

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว มุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภค, การพัฒนาคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง จีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในสินค้าเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวงกลมดาว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

นาง ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์การควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลเกษตร, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัทธเวศ วันนารี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง แรงงาน

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume