Search Result of "Boonlue, S."

About 47 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบภาษาที่สะท้อนภาพลักษณ์ของพระรามกับทศกัณฐ์จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 1

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ พรหมทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ในการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgณราวิตญ์ มีดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการสร้างคำและกลวิธีการเขียนข้อความพาดหัวโฆษณาในนิตยสารผู้หญิง

ผู้เขียน:Imgภัทรินทร์ ทยะราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมไทยจากเรื่องสั้นในช่วง พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgอนงค์ จันทรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษายองกับระบบเสียงภาษาไทยเหนือ (กำเมือง)

ผู้เขียน:Imgปิยะวัติ วังซ้าย

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นเหนือ

ผู้เขียน:Imgยอดขวัญ แก้วเขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานเขียนของ พญ. คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ผู้เขียน:ImgDumratsiri CHARTSERMSAK

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมภาษาคำเมือง – ไทย – อังกฤษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์ของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgสกาวรัตน์ คงนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

ผู้เขียน:Imgประดิษฐ์ จันทร์มั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมจากไดอารี่ออนไลน์

ผู้เขียน:Imgรสริน ดิษฐบรรจง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123