Search Result of "Boonlert Supadhiloke"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อตั้งและดำเนินการโรงพยาบาลตำบล

ผู้เขียน:ImgKaysorn VONGMANEE

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgBoonlert Supadhiloke

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจต่อมาตรฐาน ISO 9002

ผู้เขียน:Imgไอยรา นาคพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgBoonlert Supadhiloke

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ช่อง 9 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:ImgPisek SRISAWUSDI

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgBoonlert Supadhiloke

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf