Search Result of "Boonlert SANGMANEE"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อระเบียบการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgBoonlert SANGMANEE

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf