Search Result of "Blue-green algae"

About 37 results
Img

การประชุมวิชาการ

Ozone Application for Controlling Blue-Green Algae

ผู้แต่ง:ImgJunjira Saenlah, ImgMrs.Patcharaporn Suwanvitaya, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Salinity and pH on the Growth of Blue-Green Algae, Oscillatoria sp. and Microcystis sp., Isolated from Pacific White Shrimp ( Litopenaeus vannamei) Ponds)

ผู้เขียน:Imgสมชาย หวังวิบูลย์กิจ, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Experiments were carried out to determine the effects of salinity and pH on the growth of Oscillatoria sp. and Microcystis sp. under laboratory conditions. Oscillatoria sp. and Microcystis sp. were isolated from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) low-salinity culture ponds. Mono-clonal culture of each species was kept in 250-ml BG 11 media in the laboratory for 10 days. For Oscillatoria sp. salinities of 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppt were maintained throughout the experimental period, while for Microcystis sp. salinities of 0, 3, 6, 12, 15 and 18 ppt were maintained. The water pH was maintained at 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 10.5 and 12.0 for both species. The algal growth was measured by the determination of chlorophyll-a every 2 days. Results under laboratory conditions showed that the optimal salinity levels for growth ranged from 0 to 10 ppt for Oscillatoria sp., and from 0 to 6 ppt for Microcystis sp. An increase of the salinity decreased growth of both species. Water pH levels from 7.5 to 9.0 were suitable for growth of both species, while a pH below or above these range caused significant decrease in growth of these blue-green algae.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 32, Issue 1, Jan 08 - Apr 08, Page 1 - 9 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diversity of Blue-Green Algae and Green Algae in the Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khang Wildlife Sanctuary)

ผู้เขียน:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์, Imgนางไปรมา ยงมานิตชัย, ImgWallapa Arunpairojana, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Study on diversity of blue-green algae and green algae was carried out in Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khang Wildlife Sanctuary. Samples were collected from nine spots in representative plot of 100x100 square meter during rainy, winter and summer. They were divided into two parts and the first part was immediately observed under microscope to study the morphological characteristics while the second portion was enriched with NS III medium and incubated for approximately one month prior to microscopic observation. Based on information obtained 18 genera of blue-green algae and 31 genera of green algae were identified. Distribution of blue-green algal genera was varied in different seasons, i.e. 18 in rainy season, 9 in winter and 14 in summer. Similar pattern was also noticed among green algae, i.e. 27 genera in rainy, 13 genera in winter and 13 genera in summer. Predominant blue-green algae were Oscillatoria and Lyngbya, while green algae were Chlorella and Ulothrix.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 3, Jul 98 - Sep 98, Page 339 - 346 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษ Microcystis aeruginosa

ผู้เขียน:Imgเพ็ญประภา หวานสนิท

ประธานกรรมการ:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : THE BLUE-GREEN ALGAE OF KASETSART UNIVERSITY CAMPUS AND VICINITY)

ผู้เขียน:ImgGREGORIO T. VELASQUEZ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Forty species and 1 variety under families Chroococcaceae, Oscillatoriaceae, Nostocaceae, Scytonemataceae and Rivulariaceae are studied, out of which 35 species including the variety, are additions to the blue-green algae of Thailand. A simplified chart of the Kasetsart University campus is shown left to indicate the collecting areas of part of the algal specimens. The other areas of collection are located within a kilometer radius around the campus. In addition, 2 tables and 5 plates with 40 figures are represented.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 32, Issue 3, Sep 08 - Dec 08, Page 1 - 27 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสาร EM ต่อการเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ผู้เขียน:ImgSompron Choonluchanon, Imgบรรหาญ แตงฉ่ำ, ImgJirayuth Tunveenukul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effective Microorganism or EM is widely distributed to the farmers with diversity application purposes. The experiment was conducted at Soil Microbiology Research Group. Division of Soil Science to obtain the effect of EM on the growth and nitrogen fixation efficiency of Blue Green Algae (BGA). Five species of BGA, Nostoc sp., Calothrix sp., Tolypothrix sp., A. siamensis and A. royzae were cultured in N-free nutrient solution (BG11) containing EM at the concentration of 0, 150, 300 and 600 ppm, respectively. Dry biomass, ARA and chlorophyll content were estimated as growth and nitrogen fixing efficiency parameter of BGA. Results found that the growth and nitrogen fixation of BGA in EM solution at the concentrations of 150 and 300 ppm were better than control. The growth reduction was found at the concentration of EM upper than 300 ppm.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 159 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:การแยกเซลล์ไร้ผนังและการพัฒนาเป็นเซลล์ใหม่ของสาหร่ายเกลียวทอง

Img

Researcher

นางสาว รวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวและปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตของข้าวในดินเค็ม

ผู้เขียน:Imgนายพงศ์เทพ อันตะริกานนท์, ImgPrasert Amarit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A pot experiment was conducted to determine the effects of blue-green and nitrojen fertilizer on growth and yield of rice variety RD7. grown on a Kularonghai soik series (Natraqualfs, sandy loam, EC 2.75 mmho/cm and organic matter 0.40%). Pots were arranged in randomized complete block design with 4 replications and 6 treatments. The treatments were absence and presence of algal inoculant which was a mixture of Anabaena sp., Nostoc sp., Hapalosiphon sp. No. 697 and Stigonema sp. No. 617, nitrogen fertilizer (urea) at level of 30 and 60 kg N/rai alone or combinations of the two levels of nitrogen fertilizer and blue-green algae. Results indicated that 1. Application of nitrogen fertilizer at the lower level (30 kg N/rai) in saline soil was more effective in improving the growth and yield of rice than that at the higher level (60 kg N/rai) 2. Blue-green algal growth could be observed in saline soil inoculated with algal biofertilizer. The nitrogen content in straw, grain yields and the protein content of rice was significantly increased in algalized pots. Grain yield was increased from 5.1 to 6.1 grams in pots by algal biofertilizer. The protein content of rice grain increased from 8.3 to 10.6% 3. The combination of algal biofertilizer and nitrogen fertilizer was more effective in increasing rice yield that the application of nitrogen fertilizer alone. Application of 30 and 60 kg N/rai in combination with blue-green algae gave grain yields of 11.2 and 8.1 g/pot, whereas application of 30 and 60 kg N/rai alone gave 8.8 and 6.8 g/pot, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 1, Jan 91 - Mar 91, Page 18 - 25 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับปุ๋ยฟอสเฟตและ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีต่อการเจริญเติบโต ของข้าว

ผู้เขียน:Imgวิทยา น้อยประเทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand)

หัวเรื่อง:ผลของปริมาณสารแขวนลอยต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Oscillatoria sp. และ Microcystis sp.

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp.

Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปี่ที่ 3) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

12