Search Result of "Biofumigation"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลจาการสลาบตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อิทธิพลจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อิทธิพลจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ

Img

Researcher

ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, โรคของมันสำปะหลัง และข้าว

Resume