Search Result of "Bio-gas"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบบ่อแก็สชีวภาพจากเศษอาหารโรงเลี้ยงทหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สิริโรจน์

แหล่งทุน:ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgอรรณพ สุขนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume