Search Result of "Bio Plastic Coffee Cups."

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ บริสุทธิ์บัวทิพย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวด 1.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (1)โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume