Search Result of "Berger, T"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การผลิตเบอร์เกอร์ไก่จากเนื้อโครงติดกระดูกแลอายุการเก็บรักษา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว วณิชยา แพรคำ

แหล่งทุน:บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:บ.ตะนาวศรีไก่ไทย

หัวเรื่อง:การผลิตเบอร์เกอร์ไก่จากเนื้อโครงติดกระดูกแลอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img