Search Result of "Benz, D"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค (2015)

หัวหน้าโครงการ: นายเบญจพล วงษ์วรวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเบญจพล วงษ์วรวัฒนา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:บริษัท Benz Sport Services จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบอาคารศูนย์บริการและโชว์รูมถยนต์เบนซ์พร้อมส่วนพักอาศัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume