Search Result of "Benya Whangmahaporn"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการปรากฎทางไกลและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานยูทูบ (YouTube) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มก

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:-

Resume