Search Result of "Belief"

About 12 results
Img

งานวิจัย

พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

ทฤษฎีเชิงญาณวิทยาว่าด้วยอัตตสัมมาปณิธิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติการศึกษาประเทศเกาหลี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Bu Nam Chul, ImgProf.Kim Hong Koo

แหล่งทุน:Korean Studies Promotion Service

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, Imgผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img