Search Result of "Belief"

About 87 results
Img

งานวิจัย

พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Belief and Attitude Towards Rice Among Selected European Consumers

ผู้แต่ง:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, Imgนายฉัตรบวร ศุภกรชูวงศ์,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Buddhism Belief of Joseon Kings and Politics

ผู้แต่ง:ImgDr.Kowit Pimpuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Science Teachers’ Belief about Purposes of Learning Science

ผู้แต่ง:ImgKanlayaphad Jarupreedephad, ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345