Search Result of "Bangkhen Campus"

About 145 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Microbiological Air Quality of Canteens in Kasetsart University, Bangkhen Campus

ผู้แต่ง:ImgDr.Kooranee Tuitemwong, Associate Professor, ImgTipkarnda Dechdecha,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12345678