Search Result of "Bangkaen Campus"

About 33 results
Img
Img

งานวิจัย

ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวสุวนันท์ หมายมั่น , Imgนายทรงชัย พรหมโยธิน, Imgนายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , Imgนายชิติสรรค์ หนูเนื่อง, Imgนางสาวนงพร พิกุลทอง, Imgนางสาวมาลีวัลย์ ชูชาติ, Imgนางสาวรังสิมา ศรีโปฏา, Imgนางสาวสมฤทัย คมสัน , Imgนายพีรพล คุณประเสริฐ, Imgนายธนภูมิ จาตุรัส , Imgนางสาววรรณพร แสงบัว, Imgนางสาววรรณพร เหลืองปรีดา , Imgนางสาวบุณฑริก ยอมเยาว์ , Imgสุโชค เดชะไกศยะ , Imgนางสาวทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , Imgนายทรงวุฒิ พลกิจ, Imgนายธนพล สุขอิ่ม, Imgนางสาวทิพย์สุดา จันทร์หอม , Imgนางสาวคณิตา บุตรเล็ก , Imgนายวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวสุชานันท์ อารีกุล, Imgนางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ, Imgนางสาวภาวี ศิลปลีลา, Imgนางสาวสุพินญา เจริญจักพัฒนา, Imgนางสาวพรสวรรค์ ดำเนินผล , Imgนางสาวชนม์นิภา สันตะนาโท , Imgนายวันเฉลิม ทองไทย, Imgนางสาวจิดาภา พุ่มโกสุม, Imgนางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์, Imgนางสาวอุฬารรัตน์ สายสงวน, Imgนางสาวจันทร์พร วุฒิวรารักษ์, Imgนางสาวพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , Img นางสาวพรธิภา วงศ์ศักดา, Imgนางสาวศลิษา ตระกูลภูชัย , Imgนางสาวสิรินทรา ยูประพัฒน์, Imgนางสาววัชราพรอิศรางกูร ณ อยุธยา,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวกรรวี ศรียานงค์, Imgนางสาวสุภัสสรา แววสวัสดิ์ , Imgนางสาวฐิติพร นาคหนุน , Imgนางสาวสราลี คงบุญ, Imgนางสาวฐิติพร วิบูลย์วัฒน์, Imgนายพศิน เลิศปัญญาวุฒิกุล , Imgนางสาวสมิตา ทองเล็ก , Imgนางสาวปุณจารีย์ สมโภชน์ , Imgนายตฤณ ธำรงพิทักษ์วงศา , Imgนางสาวรุ่งเรือง จิรภาพงพันธ์, Imgนางสาวโยทะกา นิมิตกุล, Imgนางสาวกันต์กนิษฐ์ เรืองเพชร , Imgนายพลวัชร ร้อยอำแพง, Imgนางสาวบงกชธร โต๊ะเงินงาม, Imgนางสาวพัชราภรณ์ เวียงคำ , Imgนางสาวจีรกราณ ใจอู่ , Imgนางสาวนภัสธนันท์ อมราพิทักษ์, Imgนางสาวศุภวรรณ วัฒนวงศธร, Imgนายศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์ , Imgนางสาวปัทมภัส เหล่าเจริญ, Imgนางสาวอุไรรัตน์ พุ่มพวง, Imgนางสาวรณนันท์ ณรงค์เดช , Imgนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต, Imgนางสาวชวัลญา ไชยศร, Imgนางสาวรัตนาพร กัลยาณสันต์ , Imgนางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร, Imgนายธนดล มหาธนะกิติวงศ์, Imgนางสาววรรณวิมล สายยะวงศ์ , Imgนายศุภณัฐ สุขขวัญ , Imgนางสาวศรัณยา ฉิมกลิ่น,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgพัชรินทร์ น้อยสา , Imgพนิดา เนตรปิยะฉัตร , Imgนฤภร วิวัฒนกุลกิจ , Imgกฤตกร ทองเหลี่ยม, Imgจิตติวัฒน์ หรั่งบุรี, Imgทัศน์วรรณ ใจมั่น, Imgปภัสมนต์ มั่นคงดี, Imgกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช, Imgธีรธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, Imgนภัส ถึงสุขวงษ์, Imgภูริชญา เจนจบจริง, Imgจิราพัชร มันตาพันธ์, Imgฌัชชา อนันต์คณาจารย์, Imgรัชชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์, Imgกิตตินันท์ สืบสนธิ์, Imgพัทธ์ธีรา เรขาเศรษฐ์, Imgรัญชิดา อนิวรรตนกูล, Imgวรินดา ราธี, Imgสวรินทร์ ฉิมมี, Imgกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล, Imgบุณณดา สุขทอง, Imgอินทัช ศรีละพันธ์, Imgจงกลกรณ์ ชัยยานุรักษ์กุล, Imgฐิติมา วิไลพรไสว, Imgภัทรภร น้อยสกุล,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgปุญญพัฒน์ พานมะลิ, Imgณวิตา ขำพวง, Imgสุธีรวิชญ์ ส่งสกุลวงศ์, Imgฒณัฐ แผลงศร, Imgเจษฎา มะลิวงษ์, Imgสัณหณัฐ แย้มสุข, Imgฐานิดา ทองธานี, Imgอริสา เทียนขาว, Imgนิธิธาดา ตันฑอดิสัย, Imgฐิติภา วรคุณ, Imgพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ์, Imgกาญจนาพร รอดมายุ, Imgวรัญญา นิสสัยสัตย์, Imgอนัญพร พิศาลสินธุ์, Imgชญานิษฐ์ เทพเลื่อน, Imgพิมพร แพงศร, Imgอิงครัต โปสรักขกะ, Imgกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช, Imgคลองขวัญ ศรีเหมรัตน์, Imgณภัทร ตระกูลนุช, Imgวิภาสิริรัตน์ เทียนชัยมงคล, Imgจารุพัฒน์ มูลศาสตร์, Imgหิรัญย์ จิตรรักษ์, Imgโมไนย คำสั้น, Imgวิชาญชัย บัวทรัพย์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยจากอุปกรณ์ IT ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgฉัตรชัย ทูลธรรม , Imgธนโชติ น้อยปลอด , Imgธนธรณ์ สวัสดิ์โรจน์ , Imgภูมิภัทร เลิศวุฒิ , Imgวรรณชนก บำรุงเมือง , Imgภัคจิรา ทองใหญ่ , Imgณัฐณิชา สงวนวงษ์ , Imgภัณฑิรา แก้วแฝก , Imgปนัดดา กิตติโสภณธรรม , Imgอุบลวรรณ โหมดสุวรรณ, Imgสุจิตรา สุนทรชื่น , Imgปุญญพัฒน์ ศรวิไลวรรณ , Imgธิติสุดา บุษนาม , Imgชวนันท์ ชูเชิดรัตน์ , Imgวุฒิชัย ตันติวุฒิ , Imgวรางคณา สุ่มศิริ , Imgนิรชา แสงขา, Imgสุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์ , Imgพาณิภัค พุ่มลำเจียก , Imgเนตรทิพย์ วิมลมงคลพร , Imgนันทิยา ผิวผ่อง , Imgนารีรัตน์ อินทรนาค , Imgสาลินี ทรัพย์รวงทอง , Imgรัฐภูมิ คงสุวิทย์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
12