Search Result of "Bamboo Column"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและกำลังรับน้ำหนักตามแนวแกนของลำไม้ไผ่ตง

Img

Researcher

ดร. เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume