Search Result of "Bacterial wilt disease"

About 29 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2011)

ผลงาน:การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ

นักวิจัย: Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, Imgนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, Imgนายปริญญา จันทรศรี, Imgนายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง (Ralstonia solanacearum) ในเรือนทดลอง

ผู้เขียน:Imgสิริณัฐฐา สงวนสัตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:สมาคมพืชสวนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่10

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบพืชหูกวางต่อเชื้อแบคทีเรีย และการควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่10

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปลูกต่อโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ

12