Search Result of "Backyard Chicken"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

Img

ที่มา:ACTA TROPICA

หัวเรื่อง:Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, Thailand

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

Img

ที่มา:ACTA TROPICA

หัวเรื่อง:-

Img
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Social Network Analysis for Assessment of Highly Pathogenic Avian Influenza Subtype H5N1 Spread and Trading Pattern of Backyard Chickens in Ratchaburi, Suphan Buri and Nakhon Pathom Provinces

ผู้เขียน:Imgชัยเทพ พูลเขตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Poultry Diseases

Resume

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Epidemiology, Veterinary Public Health

Resume

12