Search Result of "BIOME-BGC model"

About 4 results
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสสำหรับแบบจำลอง BIOME-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอับกอลิทึม (GA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:สวพ.มก

หัวเรื่อง:การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสำหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม(GA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภูมิศาสตร์ดิน ธรณีสันฐานวิทยา, การวางแผนพัฒนาทรัพยากร, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ชนบท, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

Resume