Search Result of "BCG economy"

About 42 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การจัดการธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Bioplastics from Cassava toward the Sustainability of Cassava Value Chain in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichaya Lilavanichakul, Assistant Professor, ImgDr.Rangrong Yoksan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (2023)

ผลงาน:วัสดุดูดซับโลหะหนักจากโฟมยางธรรมชาติและผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

นักวิจัย: Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์ Imgฐิติวรรณ อินทะ

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น (2023)

ผลงาน:วัสดุดูดซับโลหะหนักจากโฟมยางธรรมชาติและผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

นักวิจัย: Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์ Imgฐิติวรรณ อินทะ

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (2023)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์กำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงแปรใช้ใหม่และแกโดลิเนียมออกไซด์

นักวิจัย: Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์ Imgดลฤดี โตเย็น Imgอัครพล ทุมวงศ์

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

Researcher

นางสาว รุ่งทิวา คนสันทัด

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การเพาะอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่ง, คุณภาพน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณฐิฒา รอดขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ด้านกลิ่นรสในอาหาร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เกียรติกำจร อินตานิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Thermochemical Conversion of Biomass, Biochemical Conversion, Physico-chemical Conversion, BCG Economy, Biochar, Pyrolysis, Gasification, Postharvest Technology, Image Processing, Agricultural Systems Technology

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบและการผลิตนาโนคอมโพสิตกราไฟต์คาร์บอนไนไตรด์และออกไซด์ของโลหะการประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม (2024)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

123