Search Result of "Azrul, L.M."

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา, พิษวิทยา, โภชนศาสตร์อาหารสัตว์

Resume