Search Result of "Avian Influenza Disease"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผู้เลี้ยวสัตว์ปีกในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม

12