Search Result of "Automotive industry"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Project Feasibility Study of New Production Line Set Up of Electronics Part for Automotive Industry

ผู้แต่ง:ImgKittipat Chatsuwanvaree, ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เป้าหมายในการคิดต้นทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนรายได้ภาควิชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีริน วาณิชเสนี, Imgเตชธรรม ทินภัทรนุกูล, Imgสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
1234