Search Result of "Automotive Test"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธราพงษ์ จิตลิขิต, Imgนายบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2555 (2012)

ผลงาน:การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย Imgธราพงษ์ จิตลิขิต

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2554 (2011)

ผลงาน:การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

Researcher

นาย บุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Solids Mechanics,CAD/CAM,, Machine Design, Finite Element Method, Vibrations

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume