Search Result of "Automated Highway Systems"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume