Search Result of "Aulia Bayu Yushila"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตร (Agricultural Economics and Policy), เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและนโยบายทรัพยากร (Resource Economics and Policy ), เศรษฐศาสตร์พลังงานและนโยบายพลังงาน (Energy Economics and Policy)

Resume