Search Result of "Augmented reality"

About 46 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความจริงเสริม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไปโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study of augmented reality technology in the teaching of secondary school

ผู้แต่ง:ImgChumani, P., ImgDr.Paitoon Srifa, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123