Search Result of "Augmented Reality"

About 49 results
Img

งานวิจัย

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความจริงเสริม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั่วไปโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับเกษตรกรในชนบทจังหวัดนครนายก ประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgWilaiporn

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Img
123