Search Result of "Audit firm"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume

Img