Search Result of "Asset growth"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมเกณฑ์จำกัดอำนาจซื้อนักลงทุนรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชิษณุ พงษ์พานิช

ประธานกรรมการ:ImgPattaragit Netniyom

กรรมการร่วม:Imgณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์, สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้, การจัดการการผลิต

Resume