Search Result of "Art composition"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความคงทนทางการเรียนและศึกษาความชอบของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากบทเรียนสไลด์เทป แบบนำเสนอด้วยการ์ตูนไทย กับการ์ตูนญี่ปุ่น ในการสอนวิชาทัศนศิลป์ เรื่ององค์ปร

Img

Researcher

นางสาว ชนิกานต์ วังวิเศษกุศล

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ฐาปณีย์ แสงสว่าง

ที่ทำงาน:ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Executive Function, Research Methods in Special Education, Construction and Utilization of Standardized Test

Resume

Img

Researcher

ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume