Search Result of "Arnon Nansahwang"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารที่หลั่งจากรากมันสำปะหลังต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume