Search Result of "Arduino board"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นาย ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Micro and precision machining , Advanced manufacturing technology

Resume