Search Result of "Archaeological Site Servey"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว พวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ, โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ , มานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยว, วิจัยเชิงคุณภาพ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาชีวภาพ , โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ , มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์

Resume