Search Result of "Apparel industry"

About 19 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

How to apply international standard size specification to fix thai apparel market?

ผู้แต่ง:ImgMrs.FOENGFURAD MUNGTAVESINSUK, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

How to apply international standard size specification to fix thai apparel market?

ผู้แต่ง:ImgMrs.FOENGFURAD MUNGTAVESINSUK, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชุมชนเพื่อเข้าสู่ระดับสากลในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: การวิเคราะห์ขนาดรูปร่างสตรีไทยด้วยการใช้เทคโนโฌลยีการสแกนรูปร่างระบบ 3 มิติ ในการกำหนดขนาดมาตรฐานและความพอดีของเสื้อผ้าต

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: การวิเคราะห์ขนาดรูปร่างสตรีไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีสแกนรูปร่างระบบ 3 มิติ ในการกำหนดขนาดมาตรฐานและความพอดีของเสื้อผ้าตามคว

Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าในระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระดับสากลในชุมชน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มชุมชนเพื่อเข้าสู่ระดับสากลในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume