Search Result of "Apirusht Somrith"

About 5 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. cubense

ผู้แต่ง:ImgApirusht Somrith, ImgMr.Narong Singburaudom, Associate Professor, ImgDr.Onuma Piasai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:นางอัจฉรา พายัณท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา พายัณท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช, การควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, เชื้อราที่สร้างสารพิษ

Resume