Search Result of "Apinya NAKSIRI"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรม กิจกรรมการดูนก และความคิดเห็นของนักดูนกที่มีต่อทรัพยากรนันทนาการ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:ImgApinya NAKSIRI

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf