Search Result of "Anucha Borwornthammarat"

About 36 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำสเปรย์ที่เหมาะสมของระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgสันติ ศรีปัตถา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน กรณีศึกษา : กองปฏิบัติการเหมือง เหมืองแม่เมาะ

ผู้เขียน:Imgอรณิชา ผาลิโน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการล้มของกล่องที่วางเรียงซ้อนกัน

ผู้เขียน:Imgพงษ์พิเชษฐ พันธุสิทธิ์เสรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบรองรับการสั่นสะเทือนของรถยนต์โดยใช้เทคนิคไดนามิกสิมูเลชั่น

ผู้เขียน:Imgนเรศ สุทธหลวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ กับสถิติอุบัติเหตุในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ผู้เขียน:Imgพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์สายเคเบิลแบบอ่อน

ผู้เขียน:Imgอังคณา ลิมาภิรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของคลังเก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ผู้เขียน:Imgภิตติ บทกลอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความเหมาะสมในการใช้บัตรคะแนนสมดุลย์ในการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgศุภชัย เอกอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกรณีศึกษา: บริษัทไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิกส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgเสกสรรค์ ทองติ๊บ

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgสมถวิล แสนชมภู

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการรั่วไหลของก๊าซฟลูออรีนผสมนีออนเพื่อการออกแบบระบบระบายฉุกเฉินของห้องเลเซอร์

ผู้เขียน:Imgสุธีระ วุฒิศักดิ์ไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องควบคุมของบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

ผู้เขียน:Imgวิภารัตน์ โพธิ์ขี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมของระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าบางปะกง

ผู้เขียน:Imgนพดล บูรศิริรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติของพนักงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย

ผู้เขียน:ImgPrapaporn CHAROENWONGTRAKUL

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษา การป้องกันฟ้าผ่า สำหรับคอกปศุสัตว์

ผู้เขียน:Imgภัทร์ เขียวสด

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและการประเมินผลกระทบกรณีการระเบิดของสารไนโตรเซลลูโลสในสถานที่จัดเก็บ

ผู้เขียน:Imgประภาวรินทร์ พุทธจง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้ถังน้ำมันในคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้เขียน:Imgแดน แสร์สุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากการทำระบบบริหารผลผลิตทั่วทั้งองค์กรในโรงงานบรรจุภัณฑ์

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ เล็กสกุล

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำเอารายงานอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ

ผู้เขียน:Imgวินัย เปลี่ยนศรีเปล่ง

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:ImgWitoon Simachokedee

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12