Search Result of "Anubias nana"

About 10 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inducing genetic diversity of Anubias nana using gamma rays

ผู้แต่ง:ImgMs.์Natnichaphu Sukin, Imgมยุรี ลิมติยะโยธิน, ImgDr.Peeranuch Jompuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Anubias nana โดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐ์นิชภู สุกิน

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , สิ่งแวดล้อม, พืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume