Search Result of "Antigens"

About 32 results
Img

ที่มา:Tissue Antigens

หัวเรื่อง:Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, Imgผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, Imgผศ.อรฤดี ขันติสิทธิพร

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

How Should Antibodies against P. falciparum Merozoite Antigens Be Measured?

ผู้แต่ง:ImgDr.SRIWIPA CHUANGCHAIYA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Mimetic Peptides to O-polysaccharide Antigens of Vibrio cholerae O1 and O139

ผู้เขียน:Imgอารี ทัตติยพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPathom Sawanpanyalert, Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Vaccine

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:สวทช

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติโรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases) ในโอกาสครบ 5 ทศวรรษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การศึกษาหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงใน ferret

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Progress and Process of the Development of Anti-tick Vaccine Against Cattle Ticks (Boophilus microplus) in Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgศราวรรณ ธนศิลป์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgTeeraphol Sirinarukmitr

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tropical cattle ticks (Boophilus microplus) are the most important ectoparasites that have the impact on livestock development in Thailand due to their responsible for severe economic losses through direct damages of blood feeding and as important pathogen vectors. Acaricides have been used extensively to control ticks with partial success. However, this approach suffers drawbacks such as selection for pesticide resistance, environmental contamination and residue problems. Recent advances have introduced possibility for immunological control of the parasites through use of an anti-tick vaccine. Anti-tick vaccines by contrast have the potential to be non-contamination, sustainable and low-cost technology, potentially applicable to a wide variety of hosts. There is considerable evidence that the major protective mechanism in the vaccine is the production of antibody to ‘concealed antigen’. In Thailand, there has been the pilot study for the trend of semi-crude anti-tick vaccine trial with outstanding successful outcome. Therefore, this consequence was leading to the identification, characterization, cloning, and expression of candidate antigen proteins such as Bm86, Bm91, and Bm95 derived from B. microplus’ midgut origin. Subsequently, the complete sequence of the gene and translated sequence encoded these proteins were obtained. The efficiency trial in natural hosts to measure effect of the vaccine is still underway. The outcome might be potential for the commercial anti-tick vaccine in Thailand in the near future.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 5, Jan 06 - Jun 06, Page 276 - 283 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection

ผู้แต่ง:ImgS. Romporn, ImgN. Hirankarn, ImgP.Tangkijvanich, ImgDr.Ingorn Kimkong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img
12