Search Result of "Anti-aging"

About 19 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเซนต์บำรุงผิวหน้าผสมโปรตีนข้าวสำหรับผิวแพ้ง่ายและชะลอริ้วรอย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Formulation of moisturizing gel containing Pueraria mirifica extraction for anti aging

ผู้แต่ง:Imgสิทธิพงศ์ สรเดช, ImgMr.Sompoch Tubcharoen,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Champion Herbal Product: Application of Pueraria Mirifica in nutrition and cosmetics for anti aging

ผู้แต่ง:ImgMs.Supanee Fahrungsang, ImgMr.Sompoch Tubcharoen, ImgSitthiphong Soradech, ImgMs.Somnuk Promdang,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดความหมองคล้ำและริ้วรอยบนผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อมด้วยเทคนิคไมโครฟลูอิดไดเซอร์

ผู้เขียน:Imgมัญฑมน อุตโม

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงโมเลกุล พันธุวิศวกรรมพืช และ การผลิตรีคอมบิแนนท์

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว จำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการวัชพืช

Resume