Search Result of "Animation"

About 24 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

“Retelling the old Folktales”:Local reaction to globalization in Thai animation

ผู้แต่ง:ImgDr.Krittaya Na-Nongkhai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรมการเรียนในรายวิชาภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนันการทำวิจัยทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

Img

งานวิจัย

Facial Animation using Marker-free Motion Capture (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวรายวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgพัชรีภรณ์ ป่านทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Outcomes of Biology Learning Management in the Topic of Cell Division with Creating Clay Animation-Stop Motion by 10th Grade Students)

ผู้เขียน:Imgศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ImgSuradet Sritha

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aimed to study the outcomes of biology learning management on the topic of cell division by the creation of clay animation-stop motion by one class of 10th grade students in the first semester of the 2011 academic year. The researchers collected data from classroom observations, a pre-post test completed by students, assessment of presentations and of the students working in groups, and informal interviews with students. The results showed that most students developed their understanding of the scientific conceptions of cell division, increased their presentation skills and group working skills, and had a positive attitude toward science. In addition, these results will be beneficial for science teachers and educators in the development of biology learning management through creating stop motion.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 3, Sep 12 - Dec 12, Page 397 - 409 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว เรื่อง รามเกียรติ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ผู้เขียน:Imgปิยธิดา ห่อประทุม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Knowledge-based approach for 3D skeleton extraction

ผู้แต่ง:ImgMr.Porawat Visutsak, Lecturer, Imgผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์, Imgรศ.ดร.วีระ บุญจริง,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โปรแกรมสร้างฉากและการเคลื่อนไหวตามหลักพลวัตรของวัตถุแข็งเกร็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:Facial Animation using Marker-free Motion Capture

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การแปลงภาพสองมิติด้วยวิธีกริด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว เรื่องคำบุพบทภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgกิตติพงษ์ ศิริพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว

ผู้เขียน:Imgพรประภา ธนเศรษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินสื่อวีดิทัศน์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เรื่อง ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น ในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ผู้เขียน:Imgสันติ์ เพชรแสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์ โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดด้วยดินน้ำมันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Img

Researcher

นางสาว วไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Resume

12