Search Result of "Andrews, R.H"

About 13 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ (2013)

ผลงาน:วัสดุเกาะยึดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นอ่อนวานิลลาที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

นักวิจัย: Imgนายพรพิพัฒน์ เกษมทรัพย์ Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:วัสดุเกาะยึดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นอ่อนวานิลลาที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:วัสดุเกาะยึดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นอ่อนวานิลลาที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

Researcher

ดร. สอนกิจจา บุญโปร่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Smart farming, Machine learning, Optimization, Land use / Land cover , Smart city, Data analysis/mining

Resume

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์วานิลาในสภาพปลอดเชื้อ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรสุดา ศิริรักวงษา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume