Search Result of "Andreas Neef"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น, ส่งเสริมการเกษตร, การมีส่วนร่วม

Resume