Search Result of "Anatomy of Charcoal"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย กิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและเศษเหลือชีวมวล

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ลักษณะโครงสร้าง Wood Anatomy, การป้องกันรักษาเนื้อไม้Wood Preservation, การใช้ประโยชน์ไม้ Wood Utilization, การเสื่อมสภาพไม้Wood Deterioration

Resume