Search Result of "Anaplasma platys"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของปัญหากีบและขาเจ็บและรอยโรคของกีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย: รายงานการศึกษาเบื้องต้น

Img

Researcher

นาง สกุลจิตร วิเชียรโชติ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Heamatology, Parasitology

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดของเชื้อ Ehrlichia spp. และสายพันธุ์ของเชื้อ E. canis ที่เป็นสาเหตุให้เกิดรอยโรคในลูกตาในสุนัข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgเกพลี แสง-ชูโต

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123