Search Result of "Amrasca biguttula biguttula Ishida"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีขาวต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

Img

ที่มา:การปนะชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาพืช

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การคัดกรองเบื้องต้นสำหรับพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การคัดกรองเบื้องต้นสำหรับพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีขาวต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

Img
Img
Img
Img
Img
12