Search Result of "Ampawa District"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางการบริหารและจัดการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Img

Researcher

ดร. ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมไทย , บรรยากาศในงานสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Creative cities and communities, Culture- Led Urban regeneration, Urban Creative Tourism, Housing and Real Estate in Art Residence

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Resume